Dökümanlar

 

 

 

YÖNETMELİK

Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Amasya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları, bu organların seçimleri, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları, çalışmaları, eğitim-öğretim, yönetim ve her türlü faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Amasya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

d) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz Havzası ve Kuzey Afrika ülkeleri ile işbirliği içerisinde sosyal, kültürel, stratejik alanlarda ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmektir.

(2) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlar, Akdeniz Havzası ve Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin dünü, bugünü ve yarınını bilimsel olarak incelemek, tarihten gelen ortak değerlerimizi ortaya çıkarmak.

b) Ortak geçmişi olan ülkelerin ortak bir geleceğe de sahip olacağı tezinden hareketle söz konusu bölgelerde yaşayan ortak kültüre sahip insanların dil, kültür, tarih ve gelenekleri ile ilgili ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçların tatmini için çalışmak.

c) Ülkeler arasındaki muhtelif bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunmak ve çözüm önerileri oluşturmak.

ç) Etnik, dinî, kültürel gruplar arasında, anlayış ve barış yanlısı bir yaklaşımla entelektüel ve ahlakî dayanışmayı ilerletmek için çaba harcamak.

d) Zararlı düşüncelerden korunmak için milli politikalarımız doğrultusunda çalışmalar yapmak.

e) Ülkelerdeki kültürel çeşitliliği desteklemek, kültürler arası anlayış ve uyumun geliştirilmesi ve karşılıklı olarak zenginleştirilmesine katkı sağlamak.

f) Kültürel yapılar hakkında ihtiyaç duyulan doğru bilgiyi üretmek ve bilgi yığınları içinden ihtiyaç duyulduğu şekliyle öz ve anlaşılır olanları seçip analiz etmek.

g) Ortak sorunların çözümünde, alternatif öneri ve tavsiyeler yaparak, sürdürülebilir insanî gelişim, adalet ve demokratik prensiplerin yaygınlaşmasına yönelik bilimsel çözümler üretmek.

ğ) Ülkeler arasındaki dostane, yakın ve yapıcı ilişkilerin güçlendirilmesi, yaşanan coğrafyanın bir işbirliği, istikrar ve barış bölgesine dönüştürülmesine katkı sağlamak.

h) Uluslararası platformlarda ve dünya jeopolitiğinde ortak hareket ederek bu coğrafyadaki ülkelerin etkinliğinin artırılmasına yönelik projeler üretmek.

ı) Üniversitelerin daha yakın bir diyalog içinde bulunmalarını sağlamak, ortak paydada buluşarak güç birliği içerisinde üretilen projelerle daha etkin sonuçlar alınmasını sağlamak.

i) Karşılıklı ilişkiler çerçevesinde üniversitelerde program yürüten Merkez temsilcilerinin daha yetkin bir eşgüdüm yürütmelerini gerçekleştirmek.

j) Ortak derece programları çerçevesinde sosyal bilimler alanında lisans ve lisansüstü eğitim programlarında öğrenci ve öğretim üyelerinin mübadelesine önayak olmak.

k) Merkezin görev alanına giren konularda Türkçe ve bölge dillerinde kitap ve periyodik yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek.

l) Bilgi toplama ve yayma, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv araştırma alanları, döküm gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak, bölge ülkeleriyle bu konuda işbirliği yapmak.

m) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası olmak üzere kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, söyleşi, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve faaliyet düzenlemek.

n) Akademik alanda stratejik ortaklıklar kurulması için proje imkânlarını saptamak.

o) Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olan projelerin tespit edilmesine yardımcı olmak.

ö) Yurt içi ve yurt dışındaki diğer düşünce kuruluşları ile işbirliği yaparak, üniversitelerin bilgi ve tecrübelerinin paylaşımına katkıda bulunmak.

p) Somut işbirliği alanları belirleyerek, kısa ve orta vadede uygulanabilir yeni alanların ortaya çıkarılmasına önayak olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Müdür Yardımcısı

c) Yönetim Kurulu

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından birini kendisine yardımcı olmak üzere, üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmesi için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdür Yardımcısının yerine aynı yöntemle bir başkası görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Müdürlük birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

e) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Rektör tarafından görevlendirilecek altı üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün önerilerini değerlendirmek.

c) Müdürlüğün eleman ihtiyacını belirlemek ve talepte bulunmak.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müdürlük birimleri, program koordinatörleri ve program rehberleri

MADDE 11 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla; Merkez bünyesinde Müdürlük birimleri, program koordinatörleri veya program rehberleri şeklinde alt birimler oluşturabilir. Müdürlük birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1)  Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

17 Ağustos 2014  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29091

 

 

 

FAALİYETLER.......................

 

 

54424823 10218702973346033 8293260675216572416 NMihri _hatun 2_877x 585Thumbs _b _c _e 771bb 6c 11f 5f 4cec 4cdb 7f 71cace 095Kibris -turk -halkinin -varolus -savasi -copyAzerbaycan -Bayrak -Resimleri -1617078639_10212670151855349_1615371765_n22290154_10211726827939056_1471664044_nBakterilerin -fantastik -dunyasiAUSSAM 4 (1)AUSSAM BULUŞMA 2Assam 2_757x 49818136592_10212698561199482_2042511546_nAussam -bulusmalari -11 (1)Aussam -bulusmalari -12 (1)Anayurttan Atayurda - Aüssam Buluşmaları - KırgızistanAussam -bulusmalari -15Aüssam Buluşmaları 13Aüssam Buluşmaları 18115894511_10154854322168536_171351815123485711_n16819138_687418451419921_4365599687792509313_oqqq15220212 642710009224099 2147283928873375984 N